Ondersteuning – Subsidieverlening

Aan wie kan subsidie worden verleend?

De subsidie kan worden verleend aan Friese doopsgezinde gemeenten en andere doopsgezinde instellingen in Friesland

Voor welke doelen kan subsidie worden verleend?

De FDS verleent financiële steun in de volgende gevallen:

  • aan gemeenten die een pastoraal werker in dienst hebben, maar waar de behoefte aan pastorale zorg groter is dan de pastoraal werker en/of de gemeente kan bieden of waar om andere redenen geen adequate pastorale zorg mogelijk blijkt;
  • gemeenten die met een concreet project willen bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van een gemeente;
  • aan gemeenten die bezig gaan met een proces van samenwerking, fusie en/of opheffing.

De subsidie is bedoeld als ‘steun in de rug’ om tijdelijke problemen mee te helpen oplossen.

Daarbij willen wij benadrukken dat samenwerking van gemeenten niet gericht moet zijn op ‘uitstel van executie’, maar op het zoeken naar nieuwe wegen om het gemeente-zijn ook in de toekomst inhoud te geven. De subsidieverstrekking kan concreet betrekking hebben op

  • het tijdelijk ondersteunen van gemeenten waar door welke oorzaak ook onvoldoende pastorale zorg kan worden geboden. Daarbij kan het gaan om ziekte of afwezigheid van de pastoraal werker of bijvoorbeeld de extra inzet van de pastoraal werker voor andere doelen binnen een gemeente (tijdelijke projecten, fusie en samenwerking met andere gemeenten).
  • De tijdelijke inhuur van professionele krachten voor het opstellen van een plan en/of de uitvoering van processen van samenwerking, fusie en/of opheffing.
  • De tijdelijke extra inzet van werkers om samenwerking tussen gemeenten daadwerkelijk inhoud te geven.
  • Het tijdelijk aanstellen van een medewerker die inhoud geeft aan jeugd- en jongerenwerk.

De subsidie moet eraan bijdragen dat gemeenten grip op hun toekomst krijgen. In het uiterste geval kan dat opheffing van een gemeente betekenen, maar veel vaker biedt samenwerking van gemeenten een beter perspectief. In dat kader zullen ook projecten die bijdragen aan vermindering van de versnippering van de inzet van werkers en de inzet van teams van werkers (proponenten en pastorale werkers) voor meerdere gemeenten kunnen worden ondersteund.

Subsidieverlening door de FDS vindt zoveel mogelijk plaats in samenhang met de steun die de ADS op dit vlak biedt en mede op basis van de inventarisatie van wensen van gemeenten zoals die heeft plaatsgevonden  in GGO-verband.

Daarnaast blijft de FDS steun verlenen aan kleinschalige projecten van gemeenten en doopsgezinde instanties die gericht zijn op gemeenteopbouw (maximaal € 2.000 per project). Deze steun wordt rechtstreeks door het FDS-bestuur behandeld.

Wanneer kan een subsidieverzoek worden gedaan?

De Adviescommissie komt twee maal per jaar bijeen in mei en november. Aanvragen moeten voor 30 april of 31 oktober van een jaar worden ingediend. De Adviescommissie kan besluiten vaker adviezen te verstrekken of de termijn van indiening van verzoeken te wijzigen.

Voor vragen en het uitgebreide subsidiereglement kunt u via de mail contact opnemen met de boekhouder van de FDS, frieslandfds@gmail.com.